Meet our Amazing Team


Team Captain

Mayur Pathratkar

Team captain
Team Captain

Rohan Ramesh Shinde

Technical Head
Team Captain

Dnyanesh Vidyadhar Date

Manufacturing Head
Team Captain

Santosh Bhimrao Pandhare

Sponsorship


Team Captain

Sagar Gawade

Manufacturing
Team Captain

Aajesh Tumul

Manufacturing
Team Captain
Nikhil Karekar

Engine & Powertrain

Nikhil Suresh Karekar

Engine and powertrain
Team Captain

Harshal Sawant

Suspension Head


Team Captain

Akshay Tanaji Aglave

Assistant
Team Captain

Mayur Sawant

Team Captain

Aditya Sanjay Phule

Finance
Team Captain

Akshay Rajmane

Marketing


Team Captain

Pranit Devkumar Watve

Asst. Management
Team Captain

Atharva Gosavi

Documentation
Team Captain

Tejas Shinde

Marketing
Team Captain

Shubham Karade

Asst.Sponsorship


Team Captain

Sangram Kiran Pisat

Sponsorship