Meet our Amazing Team


Team Captain

Nikhil Suresh Karekar

Team captain Engine and powertrain
Team member

Yogesh Santosh Desai

Engine & Powertrain
Team Captain

Vaibhav Vinayak Bavdhankar

Engine & Powertrain
Team Captain

Dnyanesh Vidyadhar Date

Manufacturing Head


Team Captain

Pranit D. Watve

Team Manager
Team member

Vishal Chandrakant Nigade

Electrical head
Team member

Sagar Sudhir Utekar

Team member

Avinash Ramesh ChikhalkarTeam Captain

Dipali Patil

Team Captain

Sampada Lokhnde

Team Member

Prajakta Pramod Yadav

Electrical Head
Team Captain

Rohan Ramesh Shinde

Technical Head


Team Member

Suyash Narayan Sawant

Electrical and Designing
Team Captain

Pankaj Karande

Suspension
Team Captain

Rahul Delekar

Suspension
Team Captain

Rupesh Babar

Suspension


Team Captain

Mahesh Ghogare

Suspension
Team Captain

Pratik Panvalkar

Suspension
Team Member

Aditya Miling Pawar

Suspension Head
Team Captain

Shreyash Gandhi

Suspension


Team Captain

Prashant Bhagwan Mane

Team Captain

Nandan. R. Prabhutendolkar

Team Captain

Abhijit Prakash Ghag

Team Captain

Abhijit Mohite

Suspension


Team Captain

Ketan Mangale

Marketing Head
Team Captain

Santosh Bhimrao Pandhare

Sponsorship
Team Captain

Aditya Sanjay Phule

Finance
Team Captain

Rajat Dattaram Kadam

Finance


Team Captain

Shalaka Rajesh Rao

Marketing